انتقال مطلوب برق در اردبیل نیازمند سرمایه گذاری است