تعالی و پیشرفت انسان عالی ترین هدف نظام جمهوری اسلامی است