معامله بیش از 282 میلیون برگه به ارزش 72.5 میلیارد ریال در هفته ای که گذشت