امام جمعه جیرفت: دشمن اقتصاد و فرهنگ ما را هدف قرار داده است