هم ‌زمان با روز جهانی کارگر، کارگران آمریکایی در ...