عکس|مجتبی محرمی هم به هدایتی بابت خريد پرسپوليس تبريک گفت!