امامی کاشانی: کار ، تولید و سرمایه گذاری عبادت است