همايش پياده‌روي خانوادگي حرم تا حرم در شيراز برگزار شد