حضور مدیر ارشد یک انتشارات مهم آمریکایی در نمایشگاه تهران