پیروی روحانی از «حافظ» در سیاست خارجی خطرناک است/ حافظ به خاطر یک خال هندو حاضر بود سمرقند و بخارا را