اعزام ناو آمریکایی به تنگه هرمز به بهانه همراهی کشتیهای باری