قانون شرکت‌های دانش‌بنیان برمبنای اقتصاد دانش محور در حال اجراست