کار و تولید عبادت است/ کاری ارزش دارد که خدا بپسندد