خطیب جمعه فاروج: تقویت تولید داخلی تنها راه حل برون رفت از مشکلات است