مخابرات مطالعه برای ورود به نسل پنجم موبایل را آغاز کرد