امام جمعه بجستان :امروز شیعیان علی نیزمانند علی (ع)مظلوم واقع شده اند…