تعرفه‌های پزشکی بر اساس توازن طراحی شده، پزشکان همراهی کنند/ ترکیب اعضای شورای عالی بیمه عادلانه نی