هواشناسی: آسمان گیلان دراوایل هفته پیش رو کمی تا نیمه ابری و مه آلود