پنتاگون ایران را به اقدام نظامی در خلیج فارس تهدید کرد