تاکید بر لزوم تشکیل کمیته مشترک بین حوزه و معاونت علمی