فعالیت صنفی بدون وجود تشکیلاتی قدرتمند، محکوم به شکست است