خطیب جمعه تهران:ملت مسلمان چرا مقابل جنایات دولتهایتان سکوت کرده اید