غربی ها پذیرفته اند که همه تحریم ها را به سرعت رفع کنند