سبحانی: تا مشخص شدن نتیجه نهایی هر صحبتی از برنده ظن و گمان است/ تا دوشنبه برنده مزایده پرسپولیس معلوم