امام جمعه گناباد: کارآفرینان با ایجاد شغل جوانان را از سقوط نجات می دهند