۶۰ کارآفرین و کارگر نمونه شهرستان شهرضا مورد تقدیر قرار گرفتند