پلیس ترکیه، شماری تظاهرکننده را در میدان تقسیم ...