ابتکار: شکارچی خارجی نداریم/ ذبح گوزن‌های باغ‌وحش ارم ضروری بود