امام جمعه ایلام: تکیه بر ظرفیت های داخلی کلید حل مشکلات کشور است