کارگاه بسته بندی و فرآوری عسل در شهرضا ایجاد می‌شود