رییس جمهور از ظرفیت جنش عدم تعهد برای مقابله تجاوز نظامی آل سعود به یمن استفاده نکرد