خانواده آموزشگاه نخستین آدمی است/ رنگ‌پذیری ماندگار از خانواده