مدیران ما با مفهوم مدیریت آشنایی ندارند/در ایران توسعه نداریم و آنچه هست رشد است