پیامک کنایه آمیز شریعتمداری/ به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را!