وزیر کار: در مقابل بیکاران و کارگران مسئول هستیم/اعطای سبد غذایی به ۱۰ میلیون نفر