دکترواعظی: شبکه ملی اطلاعات را به گونه ای تعریف کرده ایم که 80 درصد نیاز مردم در داخل کشوررابرطرف می کن