سه هواپیما برای انتقال مهمانان عروسی پسر نخست‌وزیر