صاحبان صنایع ایتالیا برای گسترش همکاری با ایران اعلام آمادگی کردند