نگاه جزیره ای و منطقه ای كنار می رود/ هزینه های انتخاباتی بالاتر می رود