مدارس سینمایی ایران و روسیه به تولید مشترک می‌رسند