مسائل فرهنگیان باید تحلیل شود/تجمع فرهنگیان گرایش امنیتی ندارد