بازار بین‌المللی بدون غرفه خارجی‌ معنا ندارد/ سودآوری بازار هجدهم