حقوقدانان مغرب از رییس جمهور سابق رژیم صهیونیستی ...