آمريکا راز بزرگترين چاه نفت جهان در يمن را پنهان کرده است