وزیر ارتباطات از مرکزخدمات حوزه های علمیه قم بازدید کرد