باید در فرهنگ کار تغییر ایجاد شود/ در جامعه با نشاط٬ کار موج می‌زند