اجرای نمایش «رویای بسته شده به اسبی که از پا نمی‌افتد»