پوروشنکو: جنگ در اوکراین تا بازپس گرفتن کریمه ادامه دارد