ابتکار: شکارچی خارجی نداریم/ برداشت نمک از دریاچه ارومیه حتماً با مطالعه بوده است