صبا به دنبال کسب پیروزی برابر آبی پوشان پایتحت در قم